Работа с файлове. Четене и писане. Обработка и употреба на файлове.

Всички операции, които са свързани с достъпване на ресурси извън програмата, се наричат входно-изходни операции(I/O Operations). Освен четене от клавиатура, писане в конзола и тн, четене/писане във файл също е такава операция.

Причината за това е, че файлът обикновено се намира някъде на дисковото пространство на нашия компютър. За да го достъпим ползваме неговия URL адрес. Например : C://Folder/myFile.doc

За да отворим този файл, за да достъпим клавиатурата или конзолата, или каквото и да е друго входно/изходно устройство ни трябва интерфейс, през който да го направим. Улавяме входно/изходния поток от/към него и четем/пишем от/в него.  При такава работа с външни ресурси, най-естествено може да се породи грешка- прекъснат кабел, някой е изтрил или преместил файла, повреда или други проблеми и комуникацията на нашата програма с файла(ресурса) да се наруши. Това обаче не би следвало да наруши работата на програмата и тя да просто да спре да работи. Напротив- трябва тази грешка да се прихване и да се обработи – да се изведе подходящо съобщение на потребителя, или да се предприеме към друга стъпка и тн. Тогава всичко ще бъде наред. Как Java се справя с този проблем?

Решението е Exception Handling. Това е технологията, с която Java прихваща, обработва или просто „изхвърля“ такива събития, които ще наречем „изключения“(exceptions). Ще започнем с декларирането на try-catch блок.

try {
//some code here

} catch (Exception nameOfExc){

//something to be done if exception occurs.

}

Когато даден код може да предизвика изключение, то той се поставя в такъв try-catch блок. Ако по време на изпълнение се предизвика грешка, автоматично се преминава в catch-блока, където е заложена логиката, с която програмата ще продължи. Какви изключения ще може да прихваща този блок зависи от това какво е посочено в скобите след catch. Обикновено е клас, който е или Exception(общо изключение), или някой негов наследник- т.нар. частни изключения. Повече за йерархията на изключенията, за механизмите на обработване и изхвърляне, както и как да създавате собствени изключения, вече прочетохте в предна статия. За настоящата цел, ще трябва да обработваме изключения от тип IOException, SecurityException, NoSuchFileException и FileNotFoundException. Когато не сте сигурни кое изключение да прихванете, винаги може да прихванете изключение от най-общия тип – Exception, макар и да не е най-добра практика.

Създаване на файл:

Един вариант да създадем файл е като работим с класа File. Той съдържа няколко метода за достъп и работа с файлове. Интересува ни конкретно createNewFile(). Той създава нов празен файл, ако такъв не съществува и връща true, ако всичко е наред при създаването. Нека да създадем един файл:

import java.io.File;
import java.io.IOException;
public class CreateFileExample {
public static void main( String[] args ){
  try {
   File file = new File("C:\\newfile.txt");
   boolean isCreated = file.createNewFile();
  if (isCreated){
    System.out.println("File has been created successfully");
   }
  else{
System.out.println("File already present at the specified location");
    }
    } catch (IOException e) {
System.out.println("Exception Occurred:");
e.printStackTrace();
  }
 }
}

Както виждате ако нещо се обърка при създаването на файла, то ще възникне IOException. Извикването на метода printStackTrace() ще доведе до печатане на пълния път на изключението в конзолата.

След като успешно сме създали файл, трябва да видим как се пише и чете от него. Нека се заемем с първата операция. Какво трябва да се направи, за да се пише във файл? Трябва да се отвори изходен поток, след което да се инициализира „писец“ до файла и да се запише желаното в него чрез методите, които писецът предлага.

pik1

Потоците от данни и класовете за работа с тях са дадени по-долу:

pik2

Байтови потоци(Byte Streams):

Байтовите потоци се използват, за да трансферират байтове от данни(8-bit bytes). Най-често се използват FileInputStream и FileOutputStream. Обикновено, за да се инициализира такъв поток, му е нужно име на файл. Те позволяват директно четене и писане във файла.

FileInputStream in = new FileInputStream("input.txt");

Нека да прочетем съдържанието на един файл и да го запишем в друг:

import java.io.*;
public class CopyFile {
public static void main(String args[]) throws IOException   {  
FileInputStream in = null;
FileOutputStream out = null;
 try {
  in = new FileInputStream("input.txt");
  out = new FileOutputStream("output.txt");
  int c;
  while ((c = in.read()) != -1) {
   out.write(c); 
     }
   }
finally {
if (in != null) {
  in.close();        
  }
if (out != null) {
  out.close();
  }
 }
 }
}

Отварянето на поток и ползването му е рискова операция- може да предизвика изключение, затова се поставя в try-catch блок. Ако даден поток е отворен, то след като приключим с него е редно да го затворим. Затова try-catch блока обикновено се разширява с finally –блок, непосредствено след catch. В него се извиква метод close() на отворения по-рано поток.

Знакови потоци(Character Streams):

Тези потоци се използват за предаване на 16-битови данни във формат Unicode. Най-популярните сред тях са FileReader I FileWriter. Вътрешно FileReader-а , за да получи достъп до файла отваря поток с FileInputStream, но главната разлика е, че FileReader и FileWriter чете/пише по 2 байта наведнъж, за разлика от байтовите потоци. Можете да пренапишете горния пример като замените просто използваните потоци.

FileInputStream и FileOutputStream

Можем да създадем поток за четене на файл, като използваме конструктор, приемащ като аргумент стринг- името на файла.

InputStream f = new FileInputStream("C:/java/hello");

Друг начин да отворим файла и да четем от него  е като създадем обект File и после го подадем на конструктора FileInpuStream(File f), който приема като аргумент файл.

File f = new File("C:/java/hello");
InputStream f = new FileInputStream(f);

Нека разгледаме един пример:

import java.io.*;

public class FileExample{

  public static void main(String args[]){
  
  try{
   byte[] writeArr = {1,2,3,4,5};
   OutputStream os = new FileOutputStream("test.txt");
   for(int i = 0; i < writeArr.length ; i++){
     os.write( writeArr[i] ); 
   }
   os.close();
   
   InputStream is = new FileInputStream("test.txt");
   int size = is.available();

   for(int i=0; i< size; i++){
     System.out.print((char)is.read() + " ");
   }
   is.close();
  }catch(IOException e){
   System.out.print("Exception");
  }	
  }
}

Буферирани и небуферирани потоци:

Буферираните потоци позволят, както подсказва името им, да се буферират операциите на Reader-а, който изпозлваме. Това означава, че няма да се чете символ по символ директно от дестинацията, а по-големи порции данни на един път. Тези порции се записват във временна памет и после се чете не от оригиналния ресурс, а от буфера. Това значително забързва IO операциите.

Четене от файл с BufferedReader:

Java предоставя различни имплементации за реализация на буферирано четене и писане. Класът BufferedReader е почти подобен на класът BufferedInputStream. Първият чете символи – текст, а вторият чете байтове. За направим един Reader буфериран, просто трябва да го “обвием” в BufferedReader.

BufferedReader buffReader = new BufferedReader(new FileReader("D:\\someFolder\\someFile.txt"));

В горния пример buffReader-а чете блок от символи от FileReader-а, обикновено от char[]. Когато извикваме метод read(), всеки знак се чете не директно от файла, а от този масив(буфер). Когато този масив се изчете напълно, той се пълни с нова порция информация и тн.

Можем да променим размера на буфера, от който четем. За целта класът предоставя конструктор, с подаден допълнителен параметър за размер на буфера. Нека покажем как става това:

int buffSize = 5 * 1024;

BufferedReader buffReader= new BufferedReader(new FileReader("D:\\someFolder\\someFile.txt"),
           bufferSize);

С горния пример дефинирахме buffReader, който е с размер 5 KB. Препоръчително е размерът на буфера да е число, кратно на 1024.

Работата с BufferedReader не е по-сложна от тази с Reader. Първият има добавен метод readLine(), който връща целия текст от всеки ред(докато намери знак за край на реда- \n). Методът чете ред по ред и като стигне край, връща null.

Пример:

public class BuffExample{
public static void main(String[] args) {
  BufferedReader br = null;
  try {

   String currentLine;

   br = new BufferedReader(new FileReader("D:\\someFile.txt"));

   while ((currentLine = br.readLine()) != null) {
    System.out.println(currentLine);
   }

  } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
  } finally {
    try {
      if (br != null)br.close();
     } catch (IOException ex) {
      ex.printStackTrace();
   }
  }
 
 }
}

Затваряне на BufferedReader.

С пускането на Java 7 се въвежда т.нар. try-with-resources statement. Това е try- блок, който  приема като аргумент resource. Resource е такъв обект, който след като програмата завърши изпълнението си, трябва да бъде затворен. Всички класове, чиито инстанци могат да бъдат затваряни, имплементират интерфейса  AutoCloseable . BufferedReader-a е от класовете, които имплементират интерфейса AutoCloseable, така че можем да го използваме и без изрично да пишем finally блок, в който да го затваряме. Нека демонстрираме с пример:

public class BuffCloseExample{
 public static void main(String[] args) throws IOException {

 Reader reader = new FileReader("D://someFile.txt");

  try(BufferedReader buffReader =
      new BufferedReader(reader)){

   String line = buffReader.readLine();
   while(line != null) {
     line = buffReader.readLine();
     System.out.println(line);
   }
  }
 }
}

Затварянето на BufferedReader-a е съпроводено със затваряне и на Reader-а.

Писане във файл с BufferedWriter:

Аналогично на класа BufferReader, BufferWriter предоставя възможност за буфериране на Writer и забързване на IO операциите, като вместо символ по символ, ще записва цели парчета символи на един път в диска или в друго пространство памет. Ето едно примерно инстанциране на BufferWriter, като показваме, че той също има конструктор  с допълнителен параметър за заделяне на памет за буфера му.

int bufferSize = 5 * 1024;
BufferedWriter buffWriter = new BufferedWriter(new FileWriter("D:\\someFolder\\someFile.txt"),
      bufferSize);

Като функционалност, предоставя почти същите методи като на Writer, но и добавя нови – например newLine(), който, както подсказва името му,  добавя знак за нов ред. За да сме абсолютно сигурни, че всички записани в буфера символи ще се запишат в дестинацията, за която са предназначени, то можем да извикваме метод flush().

Пример:

 

public class BuffWriterExample {
  public static void main(String[] args) {
   BufferedWriter buffWriter= null;
   FileWriter fileWriter = null;
   try {
     String textToBeWritten = "Some text..";
     File file = new File("D://someNewFile.txt");
     fileWriter = new FileWriter(file.getAbsoluteFile());
     buffWriter= new BufferedWriter(fileWriter);
     buffWriter.write(textToBeWritten);
     buffWriter.flush();
     System.out.println("Ready!");
   } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
   }finally{
    if(buffWriter!=null ){
      try {
        buffWriter.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
        }
    }if(fileWriter != null){
      try {
        fileWriter.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
     }
    }
  }
}


 

Явор Томов,  Даниел Джолев

 

One thought on “Работа с файлове. Четене и писане. Обработка и употреба на файлове.”

 1. Много добра статия, поздравления! Но в един от примерите откривам логическа грешка. Става въпрос за “public class BuffCloseExample”,
  в try блока декларираме един стринг line, в който стринг слагаме прочетения ред от съответния файл. По- късно използваме същия стринг за
  проверка на входа на while цикъла за четене, но не следва принтиране, а взимаме следващия ред и го задаваме на line, след това следва принтиране.
  Дотук сме принтирали само втория ред на файла, а сме прочели първите два. По- добрият вариант е да се принтира първо, а след това да се взима следващия ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *