Синхронизация на нишки. Реализиране на многонишков сървър със синхронизирани методи.

В предишната статия разгледахме предимствата и недостатъците на многонишковото програмиране. Като един от основните недостатъци беше споменат проблемът, свързан със синхронизацията на отделните методи, които достъпват едновременно общи ресурси.

За да онагледим дадения проблем, ще разгледаме един пример. Нека имаме масив с 1500 случайни числа от целочислен тип. В дадения пример ще създадем две нишки. Едната сортира масива, а другата принтира масива.

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayConstruction arrConstr = new ArrayConstruction();
		PrintingThread printingThr = new PrintingThread(arrConstr);
		SortingThread sortingThr = new SortingThread(arrConstr);
		arrConstr.create();
		arrConstr.print();
		System.out.println();
		System.out.println("After construction");
		printingThr.start();
		sortingThr.start();
		
		
	}
}
public class ArrayConstruction {
	int[] array = new int[1500];

	public ArrayConstruction() {
		for (int i = this.array.length - 1; i >= 0; i--) {
			this.array[i] = i;

		}
	}

 public void create() {
		int i;
		for (i = 0; i < array.length; i++) {
			array[i] = (int) (Math.random() * 100);
		}
		System.out.println("Creation finished");
	}

 public void print() {
		int i;
		for (i = 0; i < array.length; i++) {
			System.out.print(array[i] + " ");
		}
	}

}
public class PrintingThread extends Thread {
	ArrayConstruction arrConstr;

	public PrintingThread(ArrayConstruction arrConstr) {
		this.arrConstr = arrConstr;
	}

	@Override
	public void run() {
		arrConstr.print();
	}
}
public class SortingThread extends Thread {
	private ArrayConstruction arrConstr;

	public SortingThread(ArrayConstruction arrConstr) {
		this.arrConstr = arrConstr;
	}

	@Override
	public void run() {
		Arrays.sort(arrConstr.array);
	}

}

При многократното изпълнението на този код са възможни три сценария: числата са подредени в реда на първоначалното им подредба, числата са частично сортирани и числата са напълно сортирани. Изходът на дадения код зависи от това коя нишка ще достъпи първа дадения общ ресурс(масива от случайни числа) и дали тя ще е преключила своята работа до момента, в който другата нишка достъпи същия ресурс. Това е основен проблем при многонишковото програмиране.
Нека дедем същия пример, реализиран по различен начин.

public class Test {

	public static void main(String[] args) {

		CreateArr ob = new CreateArr();
		for (int i = 0; i < ob.array.length; i++) {
			ob.array[i] = (int) (Math.random() * 100);
		}
		for (int i = 0; i < ob.array.length; i++) { System.out.print(" " + ob.array[i]); } System.out.println(" After construction"); PrintingThread obb1 = new PrintingThread(ob); SortingThread obb2 = new SortingThread(ob); obb1.start(); obb2.start(); } } class CreateArr { int[] array = new int[1000]; public CreateArr() { for (int i = this.array.length - 1; i >= 0; i--) {
			this.array[i] = i;

		}
	}

}

class PrintingThread extends Thread {
	CreateArr ob;

	public PrintingThread(CreateArr ob) {
		this.ob = ob;
	}
	@Override
	public void run() {
		print();
	}

	public void print() {
		int i;
		for (i = 0; i < ob.array.length; i++) {

			System.out.print(ob.array[i] + " ");
		}
	}
}

class SortingThread extends Thread {
	CreateArr ob;

	public SortingThread(CreateArr ob) {
		this.ob = ob;
	}
	@Override
	public void run() {
		sortArr();
	}

	private void sortArr(){
		Arrays.sort(ob.array);
	}
}


Каква е разликата между двата подхода? В първия случай методът print() е в класа ArrayConstruction. Създаваме два обекта от класове, наследници на класа Thread, и подаваме като параметър обект от класа ArrayConstruction. По този начин в run() метода извикваме метода print() на подадения обект. При втория вариант методът print() е в класа PrintingThread, наследник на Thread.
Основният въпрос, който възниква и в двата случая, е как да се справим с проблема две нишки да не използват един и същи ресурс едновременно?
Отговорът на този въпрос е- чрез използването на синхронизирани методи или синхронизирани блокове код.
Ето как биха изглеждали синхронизиран метод и синхронизиран блок от първия пример.  За втория случай е аналогично.

 public synchronized void  print() {
		int i;
		for (i = 0; i < array.length; i++) {
			System.out.print(array[i] + " ");
		}
	}
public void run() {
		synchronized(this){
			Arrays.sort(arrConstr.array);
			}	
	}

В миналата статия споменахме за класическия пример с банка, в която много клиенти внасят пари. Всеки един клиент представлява отделна нишка. При достъпване на общия ресурс (банкова сметка) едновременно на две или повече нишки, резултатът няма да бъде коректен. Нека покажем това с пример:

public class BANK {

	public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

		for (int i = 1; i < 1000; i++) {
			Account ob = new Account();
			ClientThread ob1 = new ClientThread(ob, 100);
			ClientThread ob2 = new ClientThread(ob, 200);
			ClientThread ob3 = new ClientThread(ob, 300);
			ClientThread ob4 = new ClientThread(ob, 400);
			ClientThread ob5 = new ClientThread(ob, 500);
			Thread T1 = new Thread(ob1);
			Thread T2 = new Thread(ob2);
			Thread T3 = new Thread(ob3);
			Thread T4 = new Thread(ob4);
			Thread T5 = new Thread(ob5);
			Thread T6 = new Thread(ob5);
			Thread T7 = new Thread(ob2);
			Thread T8 = new Thread(ob3);
			Thread T9 = new Thread(ob5);
			T1.start();
			T2.start();
			T3.start();
			T4.start();
			T5.start();
			T6.start();
			T7.start();
			T8.start();
			T9.start();
			Thread.sleep(100);
			if (ob.getAmmount() != 3000)
				System.out.println(ob.getAmmount());

		}
		System.out.println("finished");
	}
}

class ClientThread extends Thread {
	private double amount;
	private Account account;

	ClientThread(Account account, double amount) {
		this.account = account;
		this.amount = amount;

	}

	@Override
	public void run() {
		account.setAmmount(amount);
	}

}

class Account {

	private double currentAmount = 0;

	public void setAmmount(double amount) {

		this.currentAmount = currentAmount + amount;
	}

	double getAmmount() {
		return currentAmount;

	}
}

В дадения код се стартират девет нишки(клиента), които внасят различни суми. Общата сума в дадения случай е 3000. Ако резултатът е различен от коректния, то той ще бъде показан на конзолата. За целта на експеримента са направени 1000 итерации.
Отново възниква въпроса как да решим дадения проблем? Отговорът отново е чрез синхронизиране на метода setAmmount.

public synchronized void setAmmount(double amount) {

		this.currentAmount = currentAmount + amount;
	}

Както се вижда от показаните примери синхронизацията е важна част от многонишковото програмиране за коректната работа на дадена програма. Важно е да се знае, че от друга страна не трябва да се прекалява със синхронизирането на методи, защото това нарушава принципа на конкурентното програмиране, което е основа на многонишковото програмиране. Добра практика е да не се синхронизират методи, а отделни блокове с код.

Задача за изпълнение: да се напише програма клиент-сървър, в която отделни клиенти имат право да четат и пишат в определен текстов файл.

Явор Томов, Даниел Джолев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *