Въведение в базите данни

Релационните бази данни са такива бази данни, при които информацията се съхранява в таблици, които са съставени от записи и атрибути(свойства/полета). Терминът „релационна база данни“ за първи път е предложен през 1970 година от Едгар Код.

Софтуерът, който се грижи за поддържане и управление на базата данни се нарича Система за управление на база данни (СУБД). Съществуват различни СУБД- например Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Oracle и други.
Предимствата на базите данни като средство за съхранение на информация са намаляване на обема на данните – отстраняване на повторение и осигуряване на интегритет. Коректност и цялостност на данните – СУБД предлагат възможност за налагане ограничения върху стойностите на данните, с което се избягва попадането на некоректна или несъществена информация. Друг съществен плюс е независимостта на софтуера от информацията- всеки софтуерен продукт по един или друг начин обработва информация – генерира нова, представя, променя или трие стара. Съхранението на данните в отделно хранилище гарантира, че дори и при повреда на софтуера, данните ще останат. Много софтуерни продукти могат да ползват една и съща база данни, като съществува високо ниво на сигурност при достъп до базата- софтуерните приложения се явяват клиент за СУБД-то, като всеки клиент има регламентирани права за достъп до данните. Например едни могат единствено да четат(read only), други – да четат и променят, но само определени схеми/таблици. Трети имат администраторски- full права и тн. СУБД може да извършва регулярни операции върху данните – back up, restore и други.

Най-общо една СУБД има следната структура:

Сървър – Софтуерна имплементация за управление и манипулация на данните. Той предоставя необходимия интерфейс за достъп до данните.
Сервизни програми – програми, грижещи се за създаване на резервни копия, оптимизация и подредба на данните, статистика и тн.

Под релация в теорията на БД се има предвид множество от записи, които имат едни и същи атрибути. Съществуват определени правила, на които трябва да отговаря една база данни и те са:

• Всяка релация трябва да има уникално име в рамките на една база данни
• Всеки атрибут трябва да има уникално име в рамките на една релация
• Недопустимо е съдържанието на два еднакви реда в една релация
• Стойностите на всички записа са атомарни – състоят се само от един тип данни и не трябва да са резултат от изчисление
• Записите в една релация нямат строга подредба
• Всяка релация трябва да има поне един уникален идентификатор(атрибут/колона), наречен първичен ключ, по който всеки един ред в релацията да може да бъде еднозначно идентифициран.

 

Повече инфо за лаб. упр. по БД в ТУ – София, Факултет по Компютърни системи и технологии, специалност Комютърно и софтуерно инженерство, може да намерите на:

http://dgotseva.com/moodle/pluginfile.php/1100/mod_resource/content/1/BD_ocenqvane_2016.pdf

Информация за курсова работа/индив. задание по БД:

http://dgotseva.com/moodle/pluginfile.php/1069/mod_resource/content/1/KR-BD.pdf

Даниел Джолев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *