Entity Relationship (ER) diagrams

ER – диаграмата се използва за моделиране и проектиране на релационни бази данни. Тя отразява обектите, техните свойства и взаимодействията (връзки) между тях. Основни компоненти на ER-диаграмите са:

Обект(Entity) –представлява всеки един самостоятелен обект от предметната област- отбелязва се с правоъгълник. Например човек, студент, кола, къща.

1

Характеризиращ обект – обект, който не може да съществува извън рамките на предметната област. Например „факултет“ е характеризиращ обект в една база данни за университети. Това е така, тъй като трудно бихме могли да намерим друго значение на думата факултет, от това, което влагаме в нея, когато говорим за университети.

2

Атрибути (attributes)– представляват специфичните свойства на обектите- отбелязват се с елипса. Например атрибутите на обекта кола са марка, модел, тип двигател и др.

3

Атрибут с множество стойности (Multivalued attributes) –атрибут, който обикновено е съставен от повече от една стойност – отбелязва се с двойна елипса. Например телефонен номер – тип на телефона и самият телефон.

4

Derived attribute – Такъв атрибут, който може да бъде извлечен от други атрибути на същата или на друга релация. Отбелязва се с прекъсната елипса:

5

Връзки(relationships) – Представят се като ромбове, в средата на които се пише името на връзката а в двата края до релациите, които се свързват се поставят 1,M за да се покаже типа на връзката.

Видове връзки. Кардиналност на връзка и степен на връзката:

Видовете връзки са 1:1, 1:М, М:1 и М:М- съответно „едно към едно“, „едно към много“, „много към едно“ и „много към много“. Кардиналност на връзката представлява число, съответстващо на броя на обектите от едната релация, които ще бъдат асоциирани към друга релация. Степен на връзката – отразява броя на релациите, които са свързани в дадената връзка.

Връзка 1:1(One to One) – Един обект от едната релация ще бъде асоцииран с точно един обект от другата и обратно. Например един шеф е шеф само на един отдел, а един отдел има точно един шеф от таблицата с шефове на отдели.

6

Връзка 1:М(One to Many) – Един обект от лявата релация може да бъде асоцииран с повече от един обекти от дясната релация. Един обект от дясната се асоциира с точно един обект от лявата. Например един човек притежава много коли. Една кола се притежава от един човек.

7

Връзка М:1(Many to One)– Повече от един обекти от лявата релация могат да бъдат асоциирани с един обект от дясната релация. Един обект от дясната се асоциира с повече от един обект от лявата релация. Например един работник се управлява от един мениджър. Един мениджър управлява много работници.

8

Връзка М:М(Many to Many) – Повече от един обекти от лявата се асоциират с повече от един обекти от дясната таблица и обратно. Например един лекар може да лекува много пациенти. Един пациент може да бъде лекуван от много лекари.

9

Подклас обекти – това са такива обекти, които притежават всички свойства на даден обект, но и добавят свои допълнителни атрибути. Връзката межу тях се отбелязва с триъгълник. Типичен пример за реализиране на връзка тип “isA”. Например таблица с работници и таблица с учители. Учителят е вид работник, но освен с традиционните си атрибути – име, адрес и тн. той има и професионален стаж, както и клас квалификация.

10

Даниел Джолев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *