Tag Archives: HashMap

How does HashMap work?

Сигурно си спомняте за контракта между hashCode и equals :
1.Ако два обекта са еднакви (equal), то те задължително трябва да имат едни и същи хеш кодове.
2.Ако два обекта имат едни и същи хеш кодове, те могат, а могат и да не бъдат еднакви – това е в зависимост от устойчивостта на хеш функцията на колизии. Continue reading How does HashMap work?

Хеш – функции и хеширане. Структури от данни, използващи хеш.

Хеш функцията в математиката е такава функция, която служи за промяна на гъстотата на дадено множество – разширяване или стестняване на множеството. Казано по-друг начин, ако на входа на хеш функцията подаваме различни по дължина множества, на изхода ще получаваме низове, който ще бъде с фиксирана дължина и ще бъдат различни за различните множества на входа. Continue reading Хеш – функции и хеширане. Структури от данни, използващи хеш.