Създаване на база данни в MySQL. CREATE/ALTER TABLE

Релационните бази данни съхраняват информацията за обектите си в таблици. Много важно е да осигурим всеки обект в базата да бъде еднозначно идентифициран. Затова въвеждаме понятието първичен ключ (primary key).

Първичен ключ (PK):
Първичен ключ е уникално свойство(атрибут) на всеки обект в базата данни. За първичен ключ в една релация ще избираме такава колона, стойностите на която за всеки обект ще бъдат уникални. Например в таблицата person може да изберем като първичен ключ EGN. Това е така, тъй като всеки човек има различно егн. Лесно може да идентифицираме който и да е обект от таблицата само по егн. Името или адреса на човек не може да послужи като уникален идентификатор – съществуват повече от един човека с еднакви имена или с еднакви адреси. Много често се среща изборът на първичен ключ да бъде допълнителна колона тип цяло число –id. Друг вариант е комбинация от колони да бъде първичен ключ. Например комбинацията марка – модел на таблица автомобили. Важното е при всички случаи стойностите на записите в избраната колона или комбинация да са уникални и да не са NULL. Определени колони биха могли да имат стойност NULL- това означава, че са на практика празни- когато все още не сме наясно с каква стойност да попълним колоната в момента.

Външен ключ(FK):
Всъщност ключовете са в основата на осъществяване на връзките между отделните релации в релационните бази данни. За да свържем две таблици, казваме че колона от едната таблица(външен ключ) трябва да сочи към колона-първичен ключ от друга таблица. Не е задължително втората да бъде първичен ключ- обратният случай е по-рестриктивният вариант, но затова ще споменем повече, когато говорим за ограничения(constraints). Външен ключ (foreign key) е такава колона от дадена таблица, която може да приема само ограничено множество от стойности, съвпадащо с множеството от стойностите на определена колона – първичен ключ в друга таблица или най-много стойност NULL. Можем да приемем външния ключ като референция на едната към другата таблица.

Преминаване от ER-модел към DB-модел:

Класовете в ER-диаграмата се превръщат в таблици, а техните атрибути– в атрибути на таблиците.

Характеризиращите обекти са обикновени таблици, с външен ключ към таблицата, която характеризират.

Подклас-обектите са си таблици, свързани с таблиците на основните им обекти обикновено чрез връзка 1:1, като в зависимост от спецификата на предметната област е възможно и свързване 1:М.

Връзка от тип 1:1 между две таблици се осъществява с налагане ограничение UNIQUE(забранява повтарящи се стойности) върху колона външен ключ във втората таблица, която сочи към първичния ключ от първата.

Връзка тип 1:М между две таблици се осъществява като колона от втората таблица стане външен ключ, сочещ към първичния на първата таблица.

Връзка тип М:М между две таблици с реализира с помощта на трета допълнителна (свързваща) таблица, в която атрибутите са два външни ключа, сочещи съответно към свързваните таблици.

Създаване на база данни:

SQL е разделен най-общо в две направления – структурна дефиниция и манипулация над данните. Затова езикът условно се разделя на DDL(Data Definition Language) и DML(Data Manipulation Language).

DDL– съдържа команди, с които се дефинира структурата на базата данни – схеми, таблици, ограничения и връзки между таблиците. Това са всички заявки от типа:

 • CREATE DATABASE/ CREATE TABLE – създаване на база данни/ създаване на таблица
 • ALTER DATABASE/ALTER TABLE – промяна дефиницията на база/ на таблица
 • DROP DATABASE/ DROP TABLE – изтриване на база/ на таблица
 • CREATE INDEX – създаване на индекс
 • DROP INDEX – изтриване на индекс

DML – съдържа команди за обработка над данните – вмъкване, извличане, промяна, изтриване на данни:

 • INSERT- вмъкване на данни
 • SELECT – извличане на данни
 • UPDATE – промяна на данни
 • DELETE – изтриване на данни

Предстои да разгледаме синтаксиса на всички тези команди, заедно със съответните им особености и възможности.

Можете да си изтеглите MySQL сървър от следния линк:

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/

Също така, MySQL WorkBench предоставя добър потребителски интерфейс  за работа със сървъра. Можете да го свалите от тук:

http://dev.mysql.com/downloads/workbench/

Заявката за създаване на базата данни е:

CREATE DATABASE <име на базата>;

Заявка за използване на базата е :

USE <име на базата>;

Синтаксис на CREATE TABLE заявка:

CREATE TABLE <име на таблицата>(
колона1 <тип данни>  <…ограничения…>,
колона2 <тип данни>  <…ограничения…>,
колона3 <тип данни>  <…ограничения…>
);

Например, нека създадем таблица “книги”:

CREATE TABLE books(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
publishedYear YEAR, 
author_number INT NOT NULL
);

Както виждате синтаксисът е относително опростен – в скобите изреждаме разделени чрез запетая дефиниции на колони. Повече за ограниченията ще научите в следваща статия, но за сега приемете, че това са рестрикции върху стойностите, които може да приема дадена колона. Едно от най-често срещаните е NOT NULL. В заявките за създаване на таблици ще използваме първични и външни ключове. Първичният ключ попада в графата <…ограничения…> и се реализира като просто напишем PRIMARY KEY. Външен ключ се създава като декларираме на отделен ред в CREATE TABLE заявката:

CONSTRAINT FOREIGN KEY (<име на колона от рефериращата таблица>) REFERENCES <таблица>(<колона от реферираната таблица>);

Например таблица клиенти и таблица за техните коли:

CREATE TABLE customers(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
egn VARCHAR(10) NOT NULL
);
CREATE TABLE cars (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
brand VARCHAR(255) NOT NULL,
model VARCHAR(255) NOT NULL,
owner_id INT,
CONSTRAINT FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES customers(id)
);

Синтаксис на ALTER TABLE заявки:

Понякога се налага да добавите нови колони, да модифицирате стари или да ги изтриете от дадена таблица. Също така не е възможно да създадете външен ключ към колона, която не сте декларирали предварително.  Затова често външния ключ се добавя по-късно. Става с командата ALTER TABLE. Например:

ALTER TABLE <име на табл.> 
ADD колона1 <тип данни> <…ограничения…> 

– ще добави колона към съществуващата таблица. За да я направим външен ключ:

ALTER TABLE <име на табл.> 
ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (име на колона от рефериращата таблица) REFERENCES <таблица>(<колона от реферираната таблица>);

Аналогично на ADD може да напишем и:

CHANGE <име на колона> <ново име на колона> <тип данни> <ограничения>

– за промяна на текуща колона.
Също така може да използваме DROP – за изтриване:

DROP <име на колона>.

Например:

ALTER TABLE cars
ADD power DOUBLE;
ALTER TABLE cars
DROP power;

Задача:

Проектирайте и създайте база данни по следните изисквания:

По даден проект училище трябва да организира извънучилищни спортни клубове. Спортните клубове могат да бъдат първоначално два типа– по футбол и по волейбол, а на следващ етап ще се добавят още.  За всеки клуб може да има много наброй групи, които тренират в различни дни и в различни часове. Учениците могат да се присъединят към който и да е от двата типа клуба едновременно като се запишат в определена група в определен ден от седмицата и в определен час. За всяка от клубните групи има по един треньор, който тренира учениците. Всеки ученик може да се идентифицира с уникален номер – ид. Допълнете таблиците с необходима информация по ваш избор.

Стъпка 1: Определяме обектите в нашата база данни:

 • SportGroups
 • Students
 • Coaches
 • Sports

Стъпка 2: Определяме връзките между тях:

11

Стъпка 3: Определяне на ключови атрибути(PK):

 • SportGroups – id
 • Students – id
 • Coaches – id
 • Sports – id

Стъпка 4: Определяне на останалите атрибути:

 • SportGroups – location, dayOfWeek, hour, coach_id, sport_id
 • Students- name, egn, address, phone, class,
 • Coaches- name, egn,
 • Sports – name

Стъпка 5: Изчертаване на цялостната ER – диаграма.

Първичните ключове се подчертават.

12

Стъпка 6: Писане на SQL CREATE TABLE код:

CREATE DATABASE SCHOOL_SPORT_CLUBS;
USE SCHOOL_SPORT_CLUBS;

CREATE TABLE students(
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
egn VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
address VARCHAR(255) NOT NULL,
phone VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL,
class VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL  
);

CREATE TABLE sportGroups(
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
location VARCHAR(255) NOT NULL,
dayOfWeek ENUM('Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday','Saturday','Sunday'),
hourOfTraining TIME NOT NULL,
UNIQUE KEY(location,dayOfWeek,hourOfTraining)
);

CREATE TABLE student_sport(
student_id int not null, 
CONSTRAINT FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id),
sportGroup_id int not null,
CONSTRAINT FOREIGN KEY (sportGroup_id) REFERENCES sportGroups(id),
PRIMARY KEY(student_id,sportGroup_id)
);

CREATE TABLE sports(
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL
);

ALTER TABLE sportGroups
ADD sport_id INT NOT NULL;

ALTER TABLE sportGroups
ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY(sport_id) REFERENCES sports(id);

CREATE TABLE coaches(
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
egn VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE
);

ALTER TABLE sportGroups
ADD coach_id INT;

ALTER TABLE sportGroups
ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (coach_id) REFERENCES coaches(id);

Даниел Джолев

9 thoughts on “Създаване на база данни в MySQL. CREATE/ALTER TABLE”

 1. Много благодаря за хубаво написаните уроци! За мен, като начинаещ, са много полезни. Имам само един въпрос, чийто отговор ще ми е полезен и занапред, когато структурирам нови БД. Каква е причината при създаването на таблица с хора с техните ЕГН, да не използваме ЕГН-то, като primary key, а създаваме колона с id? Знам, че така е по-правилно да се направи, независимо че ЕГН-то е уникално, но не разбирам какви затруднения могат да се появят, ако се използва ЕГН като primary key.

  1. И аз благодаря за коментара ви! Може да се използва и ЕГН, не е проблем. Зависи какво искаме да постигнем. Ако първичният ключ на тази таблица ще се реферира из много наброй таблици в базата, предпочитам да е id- т.к. на първо място е число(сравненията с числа са по-бързи от тези между символни низове) и на второ място най-вероятно ще бъде много по-малко като стойност от всяко 10-цифрено число(каквото е ЕГН в БГ). От друга гледна точка ЕГН не винаги е число- в някои държави има и други символи. Което означава, че за интернационална база този идентификатор не би бил от числен тип, а от тип символен низ.

 2. ALTER TABLE sportGroups
  ADD sport_id INT NOT NULL;

  ALTER TABLE sportGroups
  ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY(sport_id) REFERENCES sports(id);

  Няли трябва колоната от 2рата таблица да бъде външен ключ? Т.Е:
  ALTER TABLE sports
  ADD sport_id INT NOT NULL;

  ALTER TABLE sports
  ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY(sport_id) REFERENCES sports(id);

  Май сам погрешно разбрал

  Връзка тип 1:М между две таблици се осъществява като колона от втората таблица стане външен ключ, сочещ към първичния на първата таблица.

  1. @Amateur
   *

   ALTER TABLE sport
   ADD sport_id INT NOT NULL;

   ALTER TABLE sport
   ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY(sport_id) REFERENCES sporstGroups(id);

  2. Не ти разбирам въпроса. Не е задължително външният ключ да сочи точно към първичен, може и просто да сочи към определена колона от друга таблица или дори от неговата собствена таблица.

 3. Връзката Coaches- SprtGroups е 1:1. Не трябва ли да има UNIQUE ограничение на coaches_id или бъркам.
  ——
  ALTER TABLE sportGroups
  ADD coach_id INT;

  ALTER TABLE sportGroups
  ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (coach_id) REFERENCES coaches(id);
  ———
  Всичко е добре обяснено и разбираемо написано, благодаря

 4. CREATE TABLE Saint Catherine Hospital (
  Hospital_id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  Name VARCHAR(255),
  City VARCHAR (255),
  Address VARCHAR (255),
  ENG VARCHAR (10),
  Telephone VARCHAR (10)
  );

  ALTER TABLE information
  CREATE TABLE information
  information_id IN NOT NULL PRIMARY KEY,
  INSERT INTO VALUES( 1,”Онур”,”Туна”,”0873673846″,”cardiology”,”Sofiq”);
  INSERT INTO VALUES (2,”Ергюн”,”Демир”,”0892746832″,”cardiac surgery”,”Sofiq”);
  INSERT INTO VALUES (3,”Джанан”,”Акънай”,”086363846″,” diagnostics”,”Sofiq”);
  INSERT INTO VALUES (4,”Фатих”,”Паят”,”087264847″,”Pediatric cardiologist”,”Sofiq”);
  INSERT INTO VALUES (5,”Фюсун”,”Евлияоглу”,”082627738″, “cardiology”,”Sofiq”);

  ALTER TABLE department
  CREATE TABLE department(
  department_id IN NOT NULL PRIMARY KEY,
  INSERT INTO department VALUES (1,”cardiology”);

  ALTER TABLE department
  CREATE TABLE department(
  department_id IN NOT NULL PRIMARY KEY,
  INSERT INTO department VALUES (2,”cardiac surgery”);

  ALTER TABLE department
  CREATE TABLE department(
  department_id IN NOT NULL PRIMARY KEY,
  INSERT INTO department VALUES (3,”diagnostics”);

  ALTER TABLE department
  CREATE TABLE department(
  department_id IN NOT NULL PRIMARY KEY,
  INSERT INTO department VALUES(4,”Pediatric cardiologist”);

  ALTER TABLE department
  CREATE TABLE department(
  department_id IN NOT NULL PRIMARY KEY,
  INSERT INTO department VALUES(5,”cardiology”);

  Написах този код но нз как да продължа а трябва да направя таблица за Болница и отделение с което да свържа таблицата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *